Privacybeleid

Privacyverklaring L. Janssens

Dit is de privacyverklaring van de NV TRANSPORT L. JANSSENS, met zetel te 2840 Rumst, Schanshoeveweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0444.643.545  en de NV AANNEMINGSBEDRIJF JANSSENS L., met zetel te 2610 Antwerpen, Boomsesteenweg 522, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.672.152. 

Via deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen. Onderhavige privacyverklaring is van toepassing op alle interacties met u als bezoeker van onze website, onze webshop, als klant, als (potentiële) leverancier of als sollicitant.  

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten. 

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 11). 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens zijn:

NV TRANSPORT L. JANSSENS

Schanshoeveweg 18

2840 Reet

Ondernemingsnummer 0444.643.545

NV AANNEMINGSBEDRIJF JANSSENS L.

Boomsesteenweg 522

2610 Wilrijk

Ondernemingsnummer 0433.672.152

Hierna genoemd “L. JANSSENS”.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

L. JANSSENS verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van hoe en waarom u met L. JANSSENS communiceert.

Rekrutering

Wanneer u spontaan solliciteert of reageert op één van onze vacatures, dan verwerken wij  uw persoonsgegevens met het oog op het verder afhandelen van het aanwervingsproces. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover uw belang als sollicitant. 

Indien wij momenteel geen geschikte vacature voor u ter beschikking hebben, maar wij u graag in onze database houden voor eventuele toekomstige vacatures, zullen wij hiervoor steeds uw toestemming vragen. 

Offerteaanvraag

Wanneer u een offerte aanvraagt via onze website of via mail dan vragen wij uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij u de gevraagde offerte kunnen bezorgen. Deze verwerking kadert in de precontractuele fase van het sluiten van een overeenkomst tussen u en ons. 

Bestelling webshop

Indien een bestelling plaatst in onze webshop verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn om deze bestelling te kunnen leveren. Het gaat hierbij om uw contactgegevens zoals uw naam, adres en mogelijks afzonderlijk leveringsadres. Deze gegevens zijn nodig om de bestelling correct te kunnen leveren alsook een factuur te kunnen opmaken. Deze verwerking is aldus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. 

Leveranciersbeheer

Indien u leverancier bent van L. JANSSENS dan verwerken wij de persoonsgegevens van onze contactpersoon bij u als leverancier. Het gaat hierbij steeds louter om uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer. Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen en ons of kadert in ons gerechtvaardigd belang, zijnde het efficiënt in contact treden met onze leveranciers. 

Klantenbeheer

Wanneer u optreedt als contactpersoon bij één van onze klanten dan houden wij uw contactgegevens bij zodat wij u rechtstreeks kunnen contacteren. Het gaat hierbij om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Afhandeling en levering van uw bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop verwerken wij uw persoonsgegevens teneinde uw bestellingen en retourzendingen te beheren, alsook om u op de hoogte te houden van de leveringsstatus van uw bestelling.

Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens, betalingsinformatie en bestelhistoriek.

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en ons.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds met de nodig zorg en met naleving van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. In die zin delen wij uw persoonsgegevens dan ook nooit met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen verlenen. 

Zo kunnen wij beroep doen op derde partijen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Deze derde partijen kunnen hierdoor toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan onze IT-, cloud- en softwareleveranciers die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning. 

Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken. 

Uw persoonsgegevens kunnen tevens gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen. 

4. Hoe lang bewaren wij uw persoongegevens?

L. JANSSENS houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Zo dienen wij facturen in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen voor een bepaalde periode bij te houden.  

5. Doorgifte buiten de EU/EER

L. JANSSENS geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. 

6. Geautomatiseerde besluitvorming

L. JANSSENS neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling. 

7. Beveilingsmaatregelen

L. JANSSENS verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek. 

8. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 

U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9. 

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. 

1. Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens L. JANSSENS van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd. 

2. Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door L. JANSSENS. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden. 

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist. 

3. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

5. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door L. JANSSENS gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming. 

6. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door L. JANSSENS 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be 

9. Hyperlinks

De website www.ljanssens.be kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. L. JANSSENS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen. 

10. Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door L. JANSSENS, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via: 

  • Per e-mail: kja@ljanssens.be
  • Per post: Hollebeekstraat 122 – 2840 Rumst

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op https://ljanssens.be/privacybeleid/