Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden L. JANSSENS

Versie 2021.01

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De website www.ljanssens.be wordt uitgebaat door de NV TRANSPORT L. JANSSENS, met zetel te 2840 Reet, Schanshoeveweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0444.643.545 (hierna “L. JANSSENS”). 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“de Klant”), met name voor het huren van een afvalcontainer. Het plaatsen van een bestelling via de website van L. JANSSENS geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden dewelke zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door L. JANSSENS schriftelijk zijn aanvaard. 

L. JANSSENS kan op elk ogenblik de Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat de Klant de Voorwaarden heeft aanvaard. 

Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. 

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Alle eenheidsprijzen zijn inclusief transportkosten, verwerkingskosten en de huur van de afvalcontainer voor 3 werkdagen. Bijkomende werkdagen worden aangerekend aan de prijs van 5,00 euro per dag (excl. btw). 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden L. JANSSENS niet. L. JANSSENS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. L. JANSSENS is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

De Klant kan via de website selecteren welk type van afvalcontainer hij wenst te huren. De Klant heeft de keuze om zich te registeren dan wel de aankoop te doen als gast. Indien de Klant zich wenst te registreren dan kan hij een account aanmaken door zijn gegevens te registreren. 

Om de bestelling af te ronden beschikt de Klant over de keuze om te betalen via overschrijving dan wel rechtstreeks via de betaalknop van ‘Bancontact’. Cash betalingen worden niet aanvaard. 

De bestelling komt pas tot stand wanneer de Klant alle gegevens noodzakelijk voor de sluiting van de overeenkomst heeft ingevoerd, de Voorwaarden werden aanvaard en wanneer de betaling succesvol werd uitgevoerd. 

Eens de bestelling is voltooid ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging betekent enkel dat de bestelling is aangekomen bij L. JANSSENS. De bestelling is pas definitief eens de betaling werd uitgevoerd. 

Indien de Klant een wijziging wenst door te voeren met betrekking tot de levering en/of het type van container dient hij dit uiterlijk 72 uur voor de geplande leverdatum door te geven. Wijzigingen nadien brengen een administratiekost van 120 euro met zich mee. 

Artikel 4 – Levering 

L. JANSSENS streeft er steeds naar op de afvalcontainers op de gevraagde leverdatum te leveren. L. JANSSENS kan evenwel in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan L. JANSSENS kenbaar heeft gemaakt. De leveringen vinden enkel plaats op adressen gelegen in België. 

De Klant dient voldoende ruimte te voorzien voor het plaatsen van de afvalcontainer en ervoor te zorgen dat de afvalcontainer  binnen 15 minuten kan worden gelost. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling van L. JANSSENS, dient er een ruimte van 15 meter lengte voorzien te worden met een vrije doorgang van min. 4 meter breed. Tevens dient er een minimale hoogte van 4m00 voorzien te worden. 

De Klant is tevens verantwoordelijk voor het bekomen van de benodigde vergunningen, verkeerssignalisaties en toelatingen volgens de geldende lokale wettelijke bepalingen. Belastingen en/of kosten voor inname van openbaar domein zijn steeds ten laste van de Klant. De Klant draagt elke verantwoordelijkheid met eventuele schade die hieruit kan voortvloeien. 

Indien door omstandigheden onafhankelijk van L. JANSSENS het lossen van de afvalcontainer niet kan plaatsvinden (bijv. geen doorgang, onvoldoende ruimte…) wordt in samenspraak met de Klant een nieuwe leverdatum bepaald. De nodeloos gemaakte transportkosten alsook de wachttijd (25,00 euro per begonnen kwartier) zal afzonderlijk aangerekend worden. 

De Klant duidt steeds de locatie aan waar de afvalcontainer dient geplaatst te worden. L. JANSSENS kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige beschadiging aan voetpaden, kabels, leidingen, putten, rioleringen, verhardingen of groene zones door het plaatsen van de afvalcontainer. 

Artikel 5 – Ophaling 

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, wordt de afvalcontainer binnen de 72u na afloop van de huurperiode opgehaald. 

De Klant dient er op toe te zien dat L. JANSSENS de afvalcontainer vlot kan bereiken voor ophaling. Indien de ophaling door omstandigheden onafhankelijk van de wil van L. JANSSENS niet kan plaatsvinden of met vertraging plaatsvindt, zullen eventuele kosten tengevolge hiervan doorgerekend worden aan de Klant. Na het verstrijken van een de eerste 15 minuten wordt een wachttijd van 25,00 euro per begonnen kwartier in rekening gebracht.  

Artikel 6 – Gebruik

De Klant verbindt zich tot het gebruik van het product overeenkomstig de richtlijnen van L. JANSSENS. 

Bovendien verbindt de Klant er zich toe om L. JANSSENS onmiddellijk te verwittigen van eender welke anomalie die hij vaststelt op het vlak van de geleverde afvalcontainer. 

Tijdens de gehele huurperiode is de Klant verantwoordelijk voor de bewaking van de gehuurde afvalcontainer en de meegeleverde toebehoren. 

Bij het gebruik van de afvalcontainer deint de hoogte en de inhoud van de afvalcontainer te allen tijde gerespecteerd te worden. De afvalcontainer mag niet hoger geladen worden dan de zijkant van de afvalcontainer. Tevens mag de afvalcontainer voor maximaal 12 ton beladen worden. Indien er sprake is van overlading draagt de Klant hiervoor elke verantwoordelijkheid. Eventuele kosten als gevolg van de overlading zullen integraal doorgerekend worden aan de Klant. 

De afvalcontainer mag uitsluitend geladen worden met volgende afvalstoffen:

Zuivere grond5. Metalen (schroot, kabels e.d.)
Stenen, steenbrokken, tegels, dakpannen, grond6. Bouw & sloopafval (isolatie, folie, gips, ytong, glas e.d.)
Tuinafval, boomstronken, bomen7. Roofing
Houtafval (A en B hout)8. Papier en karton

Indien de inhoud  van de afvalcontainer niet overeenstemt met type 1 t.e.m. 8 of tot meerdere types tegelijk behoort, wordt deze verwerkt als zijnde restafval, grof huisvuil of bedrijfsafval.

Het is ten strengste verboden om gevaarlijk afval in de afvalcontainer te storten waaronder, doch niet limitatief, asbest, asbestcement, eterniet, toxische stoffen, olie, verf, batterijen, verbrandingsresten, vloeistoffen en teerhoudend afval. 

De Klant aanvaardt dat L. JANSSENS het type van afval in de afvalcontainer bepaalt na afhaling van de afvalcontainer, zijnde bij de inhoudscontrole in het recyclagepark. In het geval van niet-conforme inhoud en/of overladingen, zowel in volume als in gewicht, zullen de kosten hiervoor doorgerekend worden aan de Klant. 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende bepalingen zijn facturen betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand. Bovendien heeft L. JANSSENS, ingeval de factuur op de vervaldag zonder geldige reden volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven het recht om na een ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag te vorderen, met een minimum van 250 euro. Onverminderd het recht van L JANSSENS om een hogere vergoeding te vragen indien de geleden schade wordt aangetoond. 

L. JANSSENS houdt zich het recht voor om bij niet-betaling op het ogenblik van de vervaldag van de factuur haar diensten op te schorten  tot de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn of de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 8 – Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van L. JANSSENS. 

Artikel 9 – Overmacht

L. JANSSENS kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de – gedeeltelijke of volledige, tijdelijke of blijvende – niet-uitvoering van een overeenkomst in geval van overmacht die de correcte uitvoering van de overeenkomst verhindert of deze onmogelijk maakt, ook al waren deze omstandigheden voorzienbaar op het ogenblijk dat de overeenkomst werd gesloten. Onder overmacht wordt onder andere begrepen elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de wil van L. JANSSENS om, zoals het brand, bedrijfsongevallen, epidemieën of regeringsbeslissingen. L. JANSSENS is niet verplicht om de toeschrijfbare en onvoorzienbare aard aan te tonen van de omstandigheden de aanleiding geven tot overmacht. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van L. JANSSENS opgeschort. 

Artikel 10 – Klachten

Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden bij L. JANSSENS per e-mail INFO@LJANSSENS.BE of per post op het volgende adres 2840 Reet, Schanshoeveweg 18.  

Klachten dienen steeds gemeld te worden binnen de 10 werkdagen na levering of na factuurdatum ingeval van klachten omtrent de factuur. 

Artikel 11 – Diverse bepalingen

Het nalaten op gelijk welk moment door L. JANSSENS om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen, die tussen partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst eventueel zouden rijzen, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Bij gebrek aan minnelijke regeling komen partijen overeen dat uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd zijn waar de zetel van L. JANSSENS gevestigd is, dan wel de rechtbank van de woonplaats van de Klant zo die een particulier is.